Obwieszczenia
STRONA: 2 z 10
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-24  |   Czas wytworzenia: 2022-06-24
Drukuj

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33‑100 Tarnów na inwestycję: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia /do 0,5 MPa/

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-24  |   Czas wytworzenia: 2022-06-24
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 24 czerwca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Solina, polegającego na:

Budowa linii elektroenergetycznej SN 30 kV oraz nN do 1 kV- wraz ze stacją transformatorową

Link do dokumentu - plik typu pdf

 

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-20  |   Czas wytworzenia: 2022-06-20
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 20 czerwca 2022 r.

o zakończeniu postępowaia dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-06-08  |   Czas wytworzenia: 2022-06-08
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-30  |   Czas wytworzenia: 2022-05-30
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak WI.6733.2.2022 z dnia 26 maja 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie

lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-12  |   Czas wytworzenia: 2022-05-12
Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich z dnia 9 maja 2022r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji dla zakładu AMW Rewita Sp. z o.o. o legalizacji urządzeń wodnych

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-12  |   Czas wytworzenia: 2022-05-12
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 11.05.2022 r., znak WR.6220.1.2022

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-05-04  |   Czas wytworzenia: 2022-05-04
Drukuj

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego przystani składającej się z trzech pomostów pływających służących do cumowania jednostek pływających oraz do celów rekreacyjnych, na wodach zbiornika wodnego Solina na działkach nr ewid. 296/2 oraz 297/1, obręb Polańczyk, gmina Solina

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-04-07  |   Czas wytworzenia: 2022-04-07
Drukuj

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie

z dnia 31 marca 2022 r., znak RZ.RUZ.4210.10.2022.RD o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zakładu FLOTEX POLSKA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 35-105 Rzeszów, na wykonanie urządzenia wodnego poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącego pomostu pływającego służącego do cumowania małych jednostek pływających na wodach zbiornika wodnego Solina na działce nr. ewid. 186/2 w miejscowości Polańczyk, gmina Solina, powiat Leski, 

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-04-05  |   Czas wytworzenia: 2022-04-05
Drukuj

Ogłoszenie Wójta Gminy Solina w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr LX/413/21 Rady Gminy Solina z dnia 28.07.2021r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031” oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Solina informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031.

Konsultacje społeczne dokumentu prowadzone będą w terminie: od 5 kwietnia 2022 roku do
11 maja 2022 roku.

Uwagi można składać:

  • w formie pisemnej poprzez:
    • formularz uwag (pisemny) - dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku www.esolina.pl oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku,

który należy przesłać na adres mailowy: urzad@esolina.pl lub pocztą na adres: Urząd Gminy Solina z/s w Polańczyku, 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2, lub dostarczyć do Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku, 38-610 Polańczyk, ul. Wiejska 2;

  • formularz uwag on-line - udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku oraz w serwisie informacyjnym Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku www.esolina.pl
  • ustnie oraz pisemne podczas spotkań/ dyżurów konsultacyjnych, które odbędą się:

22 kwietnia 2022 r. w godzinach 9:00-12:00 w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku w formie zbierania uwag (ustnych lub pisemnych) do protokołu w trakcie dyżuru konsultacyjnego);

  • 6 maja 2022 r. w godzinach 10:00-11:30 w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku w formie otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu są proszone o zgłoszenie chęci uczestnictwa za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: urząd@esolina.pl w terminie do 29.04.2022 r. Osoby, które zgłoszą się na spotkanie otrzymają zwrotnie na adres swojej poczty zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu.

Konsultacje są prowadzone z mieszkańcami Gminy Solina,  z lokalnymi partnerami społecznymi
i gospodarczymi, z sąsiednimi gminami, oraz z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Celem konsultacji jest poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie projektu strategii.

Projekt Strategii, formularz składania uwag i szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Gminy Solina, jako załączniki do niniejszej informacji.

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Solina z/s w Polańczyku.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Solina na lata 2022-2031 - plik typu pdf

Diagnoza sytuacji przestrzennej gospodarczej i społecznej Gminy - plik typu pdf

Raport z badań ankietowych - plik typu pdf

Formularz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy - plik typu doc

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 32871
Ilość dokumentów w dziale: 97