Obwieszczenia
STRONA: 2 z 4
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2019-02-18  |   Czas wytworzenia: 2019-02-18
Drukuj

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do wspólnej realizacji projektu

Wójt Gminy Solina ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Informacja o wyborze partnera- plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: link do rejestru
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-11-07  |   Czas wytworzenia: 2018-11-07
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

z dnia 05-11-2018 r. o wydaniu decyzji ustalacjącej warunki zabudowy, dla przedsięwzięcia polegającego na:

"przebudowie i budowie przepustów, budowie brodów, mostków i dylowanek oraz zabudowie skarp służących przeciwdziałaniu erozji wodnej, na terenach górskich w Nadleśnictwie Baligród"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Link do decyzji - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-10-25  |   Czas wytworzenia: 2018-10-25
Drukuj

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

z dnia 22 października 2018 r.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-10-25  |   Czas wytworzenia: 2018-10-25
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

o wydaniu przez Wójta Gminy Solina decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bereżnica Wyżna, Wola Matiaszowa i Berezka"

link do dokumentu - plik typu pdf

Decyzja nr 12/18 znak WG.6733.12.18 - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-10-23  |   Czas wytworzenia: 2018-10-23
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 19 października 2018 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-10-04  |   Czas wytworzenia: 2018-10-04
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 października 2018 r.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyjka - Czarna od km ok. 17+090 do km ok. 17+700 wraz z zabepieczeniem osuwiska oraz przebudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Wołkowyja", w ramach zadania pn.:"Zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi drogi wojewódzkiej nr 894 Hoczew - Wołkowyja - Czarna od km ok. 17+300 do km ok. 17+500"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Link do decyzji - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-09-20  |   Czas wytworzenia: 2018-09-20
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 20 września 2018 roku

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych d/s przeprowadzenia głosowania w obwodzie dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-09-12  |   Czas wytworzenia: 2018-09-12
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Solina z/s w Polańczyku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 2-ch lat z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu, nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy położoną w miejscowości Solina

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-09-10  |   Czas wytworzenia: 2018-09-10
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina

z dnia 10 września 2018 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Z-ca Wójta
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2018-08-25  |   Czas wytworzenia: 2018-08-25
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Solina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy położonej w miejscowości Myczków, oznaczonej jako działka nr 469/1 o powierzchni 0,2261 ha, uregulowana w księdze wieczystej KS1E/00021407/3.

link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 20299
Ilość dokumentów w dziale: 36