Obwieszczenia
STRONA: 1 z 10
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-12-16  |   Czas wytworzenia: 2022-12-16
Drukuj

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU NA LATA 2019-2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku na podstawie UCHWAŁA Nr IV/42/18 Rady Gminy Solina z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności i  świadczenie rzeczowe na zakup produktów żywnościowych,  realizuje pomoc dla osób potrzebujących wsparcia w formie posiłków, produktów żywnościowych bądź pomocy pieniężnej. Uchwała Nr IV/43/18 Rady Gminy Solina z dnia  31 grudnia 2018 roku ustanowiono wieloletni program osłonowy pomocy społecznej w zakresie dożywiania  „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023”.

W ramach Modułu 1 oraz Modułu 2 wskazanego programu obejmowane pomocą są dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej, jak również inne osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji,
a w szczególności osoby starsze, chore i niepełnosprawne.

Koszt realizacji całego programu na rok 2022 zaplanowano w kwocie: 40 500 zł

  • z tego w ramach środków własnych: 16 200,00 zł
  • z dotacji celowej budżetu państwa: 24 300,00 zł

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-12-09  |   Czas wytworzenia: 2022-12-09
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 9 grudnia 2022 roku

o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Solina, Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „POLAŃCZYK CYPEL – SOLINA JAWOR”
i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SOLINA 1/2022”

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-12-08  |   Czas wytworzenia: 2022-12-08
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 grudnia 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego znak: N-VIII.7820.1.26.222, w sprawie zmiany decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 18.10.2021 r., znak: N-VIII.7820.1.5.2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: " Rozbudowa oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 895 Uherce Mineralne - Myczków na odcinku Solina - Myczków od km 10+086,74 do km 16+222,25 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-11-07  |   Czas wytworzenia: 2022-11-07
Drukuj

Informacja o przystąpieniu Gminy Solina do zakupu węgla kamiennego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U z 2022., poz. 2236) Gmina Solina informuje, że przystępuje do zakupu węgla kamiennego na mocy w/w ustawy z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Solina.

W najbliższym czasie będziemy informować mieszkańców o warunkach i zasadach preferencyjnego zakupu węgla kamiennego za pośrednictwem gminy.


Wójt Gminy Solina

Adam Piątkowski

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-11-07  |   Czas wytworzenia: 2022-11-07
Drukuj

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-19  |   Czas wytworzenia: 2022-07-19
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 19 lipca 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak WI.6733.8.2022

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-19  |   Czas wytworzenia: 2022-07-19
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 19 lipca 2022 r.

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak WI.6733.9.2022

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-04  |   Czas wytworzenia: 2022-07-04
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina znak: WR.6220.1.2022 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-01  |   Czas wytworzenia: 2022-07-01
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Solina z dnia 1 lipca 2022 r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego Gminy Solina, znak: WI.6733.11.2022

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-07-01  |   Czas wytworzenia: 2022-07-01
Drukuj

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla: Gminy Solina, ul. Wiejska 2, 38-610 Polańczyk na inwestycję: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 32870
Ilość dokumentów w dziale: 97