Przebieg i efekty kontroli
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-08-09  |   Czas wytworzenia: 2022-08-09
Drukuj

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Solina

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku w dniach od 12 maja do 15 lipca 2022 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-08-09  |   Czas wytworzenia: 2022-08-09
Drukuj

Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Grzegorz Cioć   |  Udostępniono: 2022-08-09  |   Czas wytworzenia: 2022-08-09
Drukuj

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Solina

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku w dniach od 16 maja dp 02 lipca 2018 r.

Link do dokumentu - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Grzegorz CioćRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2016-03-07  |   Czas wytworzenia: 2016-03-07
Drukuj

Protokoły kontroli oczyszczalni ścieków

Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Jaśle (WIOŚ) corocznie przeprowadza kontrole wybranych oczyszczalni ścieków w Gminie Solina, które są obsługiwane przez Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. w Polańczyku.

Kontrola przeprowadzona w lipcu 2015r. wykazała nieprawidłowości, które zawarte zostały w niżej przedstawionych protokołach kontroli. Po przeprowadzonej kontroli wydane zostały  przez WIOŚ zarządzenia pokontrolne zarządzające niezwłoczne podjęcie skutecznych działań mających na celu prawidłową eksploatację mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków w Polańczyku i Wołkowyi.
W odpowiedzi na otrzymane zarządzenia pokontrolne pismami znak: DA/4/08/2015 oraz DA/5/08/2015 Zarząd GZK sp. z o.o. poinformował WIOŚ o podjętych działaniach mających na celu utrzymanie prawidłowej eksploatacji tych oczyszczalni. Czynności te polegają na:

- zwiększeniu ilości osadu w recyrkulacji wewnętrznej,

- zwiększeniu stężenia tlenu w komorach nitryfikacji,

- zwiększeniu częstości pracy mieszadeł i pomp w komorach denitryfikacji.

Pismami znak: OS-II.7322.147.2015.PC oraz OS-II.7322.146.2015.PC Marszałek Województwa Podkarpackiego poinformował GZK sp. z o.o. o wszczęciu z urzędu postępowania o cofnięciu pozwolenia prawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w Polańczyku
i Wołkowyi. Zarząd GZK sp. z o.o. pismami znak: DA/03/09/2015 oraz DA/02/09/2015 złożył wyjaśnienia
i uwagi do toczących się postępowań, jak również osobiście prowadził rozmowy wyjaśniające z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego w tej sprawie.

Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją znak: OS-II.7322.147.2015.PC
z dnia 20.11.2015r. orzekł o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego dla oczyszczalni ścieków w Polańczyku. Cofnięcie pozwolenia nie jest równoznaczne z jej zamknięciem. Użytkownik oczyszczalni bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego może w dalszym ciągu użytkować obiekt wnosząc z tego tytułu podwyższoną opłatę za korzystanie ze środowiska. Jednocześnie może wystąpić o przywrócenie pozwolenia wodnoprawnego, bądź też zwrócić się z prośbą o odroczenie zapłaty podwyższonej opłaty środowiskowej i zaliczenie tej opłaty na poczet inwestycji pozwalającej na poprawę gospodarki wodnościekowej. Wójt Gminy Solina mając na uwadze zarówno wiek oczyszczalni ścieków w Polańczyku oraz ograniczone możliwości jej modernizacji i rozbudowy, po konsultacjach zdecydował o podjęciu działań mających na celu budowę nowej oczyszczalni ścieków w nowej lokalizacji.
W efekcie koszty związane z ponoszeniem podwyższonych opłat za środowisko przez GZK sp. z o.o. mogą być zaliczone na poczet tej inwestycji i nie będzie to niosło za sobą żadnych dodatkowych obciążeń finansowych dla mieszkańców i podmiotów odprowadzających ścieki do obecnej oczyszczalni ścieków w Polańczyku.

Pismem znak: OS-II.7322.146.2015.PC z dnia 20.11.2015r. Marszałek Województwa Podkarpackiego cofnął pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków
w Wołkowyi. Od niniejszej decyzji Zarząd GZK sp. z o.o. odwołał się pismem znak: DA/02/12/2015 do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Postępowanie odwoławcze
w tej sprawie nadal jest w toku.


                                                                                                         Wójt Gminy

                                                                                                    Adam Piątkowski                      


protokół kontroli oczyszczalni ścieków
w Wołkowyi - plik typu pdf
 

protokół kontroli oczyszczalni ścieków
w Polańczyku - plik typu pdf

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 5838
Ilość dokumentów w dziale: 4