SZCZEGÓŁY ZMIAN
Powód zmiany: dodanie informacji o wyborze partnera
Zmiany dokonał: Mariusz Piątkowski
Data zmiany: 2019-03-28
Poniżej znajduje się poprzednia treść:

Wójt Gminy Solina ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii - wyłącznie dla potrzeb OSP, nr naboru RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Link do dokumentu - plik typu pdf


POWRÓT DO STRONY