Sekretarz
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Stanowisko: Sekretarz
Osoba: Katarzyna Zielińska-Onyszko
Zadania:

Do zadań Sekretarza Gminy w szczególności należy :
1/ Wykonywanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu :
a/ opracowywanie projektu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnianie go w miarę potrzeby,
b/ opracowywanie zakresu czynności dla kierowników referatów oraz dla poszczególnych stanowisk pracy,
c/ sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Urzędzie,
d/ rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami,
e/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników,
f/ prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
g/ wykonywanie obowiązków w granicach udzielonego przez Wójta pełnomocnictwa.

2/ Zapewnienie obsługi prawnej Urzędu, a także zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa.

3/ Nadzorowanie przestrzegania Instrukcji Kancelaryjnej.

4/ Nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli.

5/ Organizowanie współdziałania z sołectwami i osiedlami, a także jednostkami organizacyjnymi gminy.

6/ Zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, w tym budżetu Gminy.

7/ Wydawanie wymaganych zaświadczeń i poświadczeń urzędowych.

8/ Dbałość o zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami przez podległych pracowników.

9/ Wykonywanie innych spraw zleconych przez Wójta.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: link do rejestru

Ilość załadowań tej pozycji menu: 16013
Ilość dokumentów w dziale: 1