Referaty do 01.04.2016
STRONA: 1 z 2
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2015-01-20  |   Czas wytworzenia: 2015-01-20
Drukuj
Referat: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Handlu - GKOŚRH
Osoba kierująca: Anna Orłowska
Telefon: 13 469 21 18
Email: a.kardasz@esolina.pl
Zadania:

1/ Gospodarowanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz dbałość o ich stan.
2/ Gospodarka lokalami użytkowymi.
3/ Zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokajania potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych.
4/ Koordynacja działań służb użyteczności publicznej.
5/ Współdziałanie w zakresie inwestycji komunalnych.
6/ Nadzór nad cmentarzami komunalnymi.
7/ Obrót gruntami komunalnymi zabudowanymi.
8/ Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
9/ Realizacja zadań w zakresie gospodarki wodnej, ochrony wód oraz ochrony przeciwpowodziowej.
10/ Realizacja spraw z zakresu przepisów prawa o zgromadzeniach i zbiórkach publicznych.
11/ Prowadzenie dokumentacji stanu przyrody.
12/ Prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem obiektów zabytkowych.
13/ Rozwiązywanie problemów dotyczących zaspokajania potrzeb ludności w zakresie łączności.
14/ Realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej.
15/ Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.
16/ Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
17/ Organizacja i prowadzenie targowisk gminnych.
18/ Ustalanie godzin pracy placówek handlowych.
19/ Wyrażanie zgody na wycinkę drzew na terenach nie będących lasem, stanowiących własność osób fizycznych i prawnych.
20/ Prowadzenie gospodarki majątkiem mienia gminnego w zakresie lasów, użytków zielonych i innych obiektów wchodzących w jego skład.
21/ Sporządzanie wykazów odbiórki drewna na podstawie komisyjnej odbiórki drewna.
22/ Prowadzenie sprzedaży drewna z lasów gminnych na podstawie asygnat.
23/ Prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczenia przeciwpożarowego w lasach gminnych.
24/ Prowadzenie nadzoru i kontroli nad pracami zalesieniowymi w lasach gminnych.
25/ Rozprowadzanie materiału sadzeniowego przeznaczonego do zadrzewień w lasach gminnych.
26/ Realizacja zadań Gminy w zakresie ustawy o łowiectwie.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Referat: Organizacyjny i Spraw Obywatelskich - OSO
Osoba kierująca: Jolanta Grzybowska
Telefon: 13 469 21 18
Email: usc@esolina.pl
Zadania: 1/ Zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu.
2/ Obsługa Rady Gminy , Komisji Rady Gminy oraz Wójta.
3/ Koordynowanie prac i nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.
4/ Prowadzenie i udostępnianie obywatelom zbioru przepisów gminnych.
5/ Zapewnienie obywatelom dostępu do informacji publicznej.
6/ Czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji.
7/ Nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków obywateli oraz interpelacji i wniosków radnych.
8/ Organizowanie współpracy z sołectwami i osiedlami.
9/ Obsługa prawna Urzędu.
10/ Prowadzenie archiwum Urzędu.
11/ Udzielanie informacji o kompetencjach organów i instytucji.
12/ Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
13/ Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.
14/ Dbałość o przestrzeganie zasad BHP i przeciwpożarowych w Urzędzie.
15/ Prowadzenie ewidencji ludności.
16/ Wydawanie dowodów osobistych.
17/ Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony.
18/ Realizacja zadań obrony cywilnej określonych w odrębnych przepisach.
19/ Realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
20/ Obsługa gospodarcza Urzędu.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Referat: Urząd Stanu Cywilnego - USC
Osoba kierująca: Jolanta Grzybowska
Telefon: 13 469 21 18
Email: usc@esolina.pl
Zadania: 1/ Prowadzenie ksiąg stanu cywilnego.
2/ Przyjmowanie oświadczeń woli o zawarciu związku małżeńskiego, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki oraz powrocie małżonka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska.
3/ Kompletowanie akt zbiorczych do ksiąg stanu cywilnego.
4/ Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń.
5/ Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych.
6/ Współpraca z innymi urzędami stanu cywilnego i organami w sprawach małżeństw, urodzeń i zgonów.
7/ Wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z przepisów Prawa o aktach stanu cywilnego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Referat: Rozwoju Gospodarczego, Planowania i Inwestycji - RGPI
Osoba kierująca: Zbigniew Szpetnar
Telefon: 13 469 26 30
Email: z.szpetnar@esolina.pl
Zadania: 1/ Prowadzenie i koordynowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją planów zagospodarowania przestrzennego Gminy.
2/ Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
3/ Współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru architektonicznego.
4/ Planowanie, realizacja i finansowanie inwestycji gminnych.
5/ Przygotowywanie terenów pod budownictwo poprzez uzbrajanie ich w infrastrukturę techniczną.
6/ Zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych; budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych, w tym dróg dojazdowych do pól , dróg osiedlowych, a także mostów.
7/ Współpraca z administracją rządową w sprawie utrzymania innych dróg publicznych oraz komunikacji.
8/ Realizacja zadań w zakresie reelektryfikacji wsi.
9/ Budowa, modernizacja, utrzymanie oraz konserwacja oświetlenia ulicznego.
10/ Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem, podziałem i wywłaszczaniem nieruchomości.
11/ Realizacja zadań w zakresie komunalizacji mienia gminnego.
12/ Gospodarka gruntami komunalnymi oraz obrót mieniem komunalnym niezabudowanym.
13/ Kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem.
14/ Prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji rolnej.
15/ Tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Mariusz Piątkowski   |  Udostępniono: 2014-12-05  |   Czas wytworzenia: 2014-12-05
Drukuj
Referat: Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Pomocowych - ZPPŚP
Osoba kierująca: Adam Orłowski
Telefon: 13 469 21 18
Email: a.orlowski@esolina.pl
Zadania: 1/ Koordynacja i nadzór nad realizacją zadań w zakresie zamówień publicznych.
2/ Organizowanie pracy komisji przetargowych lub komisji dokonujących wyboru ofert w innym trybie, związanych z udzieleniem zamówień publicznych.
3/ Prowadzenie gminnego rejestru zamówień publicznych udzielonych przez Gminę.
4/ Poznawanie procedur związanych z uczestnictwem w programach pomocowych Unii Europejskiej.
5/ Sporządzanie wniosków do podmiotów zagranicznych celem pozyskania przez Gminę pomocy finansowej.
6/ Przeprowadzenie przetargów na przedsięwzięcia realizowane ze środków pomocowych UE.
7/ Sporządzanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięć w zakresie udzielonych Gminie środków pomocowych UE.
Podmiot publikujący: Urząd Gminy SolinaZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Mariusz PiątkowskiRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 10914
Ilość dokumentów w dziale: 6